Doprava zdarma nad 2000 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné pro on-line obchod umístěného na internetové adrese eshop.tehotnejkuchar.cz
Provozovatel: TK books s.r.o.
Sídlo: Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo: 05579031
DIČ: CZ05579031 (Jsem plátcem DPH)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platné pro on-line obchod
eshop.tehotnejkuchar.cz, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha;
identifikační číslo: 05579031, DIČ: CZ05579031 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na
internetové adrese eshop.tehotnejkuchar.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

○ Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná
při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.

○ Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.

○ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

○ Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

● Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to
webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

● Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

● Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.

● Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

● Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

● Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. A to
zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

● Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

● Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny vč. DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením
není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.

● Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží
uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží
doručováno v rámci území České republiky.

● Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

     ○ objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
        nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

     ○ způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
        objednávaného zboží a

     ○ informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
        „objednávka“).

● Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a
měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s
povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné.

● Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným
způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob
úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v
objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na
webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními
podmínkami seznámil.

● Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

● Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

● Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

● Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího.

● V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající
splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s
uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

● Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v
takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické
pošty.

● Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v
souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní
sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1. Bezhotovostně platbou online kartou, přes platební bránu GoPay

2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, přes platební bránu GoPay
(dále jen „účet prodávajícího“);

     ○ Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
        náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li
        uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
        dodáním zboží.

     ○ Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
        není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
        uhradit kupní cenu zboží předem.

     ○ V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena
        splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
        splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

     ○ V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
        zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
        bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
        okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

     ○ Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k
        dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní
        ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
        občanského zákoníku se nepoužije.

     ○ Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
        vzájemně kombinovat.

     ○ Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
        právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
        kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané
        hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a
        zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

● Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo
jiné odstoupit od kupní smlouvy:

     ○ o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
        vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
        smlouvy.

     ○ o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti
        dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
        prodávajícího.

     ○ o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
        osobu.

     ○ o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
        dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

     ○ o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
        hygienických důvodů jej není možné vrátit.

     ○ o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
        pokud porušil jejich původní obal.

     ○ o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

     ○ o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
        dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty
        pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
        kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

● Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V
případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

● Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující kontaktovat prodávajícího na
elektronické adrese eshop@tehitnejkuchar.cz.Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího písemně. Pro
doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních
podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě
jeho přijetí.

● V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů
od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

● V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při
vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

● Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

● Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je
povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Výjimku tvoří zboží vyrobené na zakázku, kde má objednávka povahu smlouvy o dílo a řídí se
právní úpravou smlouvy o dílo. Toto zboží nelze vracet, vyměňovat a proto prosíme o přesné
zadání parametrů pro výrobu.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

● V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.

● Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

● V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.

● Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí
kupující zásilku od přepravce převzít.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

● Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a
§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

● Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

     ○ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
        vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
        s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

     ○ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
        kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     ○ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
        byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
        předlohy,

     ○ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

     ○ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

● Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného
za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li
to z povahy zboží.

● Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.

● Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží,
případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

● Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

● Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

● Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

● K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: http://www.coi.cz

● Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů.

● Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

● Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

● Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo, e-mail (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

● Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

● Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
o změně ve svých osobních údajích.

● Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

● Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

● Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

● V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a
osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

     ○ požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

     ○ požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

● Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.

● Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s
jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.
Webová stránka eshop.tehotnejkuchar.cz si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná
data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.
K zajišťování statistik a zlepšení našich stránek používáme Google Analytics a další
aplikace a nástroje (Hotjar.com atd.), které měří a ukládají Vaše data. Používáním
tohoto webu s tím souhlasíte.
Pro kompletní výčet aplikací a nástrojů nás kontaktujte, rádi Vám všechny data
poskytneme.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

● Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

● Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by

docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

● Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení
od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v
kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní
adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání
prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného
kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro
odstoupení odesláno.

● Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto,
které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

● Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím
elektronické pošty. A to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu
kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na
webové stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

● Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

● Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní
smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

● Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.

● Kontaktní údaje prodávajícího: eshop.tehotnejkuchar.cz, tel. 705205358

V Praze dne 01. 01. 2023